Att engagera sig inom SNS-sektionen är ett perfekt tillfälle att lära känna nya människor, knyta kontakter inför framtiden, utvecklas och uppleva saker du aldrig skulle upplevt annars. Du kommer inte att ångra dig!

Under våren väljer vi in en ny styrelse, internrevisor samt kårfullmäktigeledamöter.

STYRELSEPOSTER

Sektionsordförande
Är den som leder styrelsens arbete och representerar sektionen utåt. Det är ordföranden
som ska se till att det arbete som ålagts styrelsen utförs samt att denne ska tänka i ett
längre perspektiv och se till den rent visionära sidan av styrelsens arbete.
Kort kan man sammanfatta ordförandens ansvar till att:
➢ Leda sektionsstyrelsens arbete
➢ Medverka i ordförandeutskottets möten
➢ Representera sektionen i de sammanhang där det behövs

Vice sektionsordförande
Vice sektionsordförande är förvaltningsansvarig och ska ska se till att sektionens pengar används på avsett sätt och förvalta övriga sektionstillhörigheter på det sätt som bäst gagnar sektionens medlemmar. Vice sektionsordförande företräder även sektionsstyrelsen i sektionsordförandens ställe Kort kan man sammanfatta vice sektionsordförandes ansvar till att:
➢ Förvalta sektionens pengar
➢ Utvärdera disponeringen av sektionens tillgångar
➢ Medverka i förvaltningsutskottets möten

Informationsansvarig
Informationsansvarig är den som informerar sektionens medlemmar om inte bara vad som
händer utan även när det händer. Detta kan göras via t.ex. affischering, infomail eller
sociala nätverk. Kort kan man sammanfatta den informationsansvariges ansvar till att:
➢ Medverka i informationsutskottet
➢ Underrätta och informera sektionens medlemmar om vad som händer och när det
händer
➢ Ansvara för sektionens IT-resurser

Lokalansvarig
Har hand om SNS efterfestlokal ”Kåken” som planerar att öppnas inom kort.

Kassör
Arbetsbeskrivning uppdateras…

Studiesocial koordinator
Studiesocialt ansvarig är den person som är ansvarig för att något kul finns att göra för
sektionens medlemmar, så som t.ex. event eller sittningar. Det är även den som är
ansvarig för att studiemiljön utvärderas och att alla behandlas lika oavsett kön, etnicitet,
religion etc.
Kort kan man sammanfatta den studiesocialt ansvariges ansvar till att:
➢ Se till att det finns roliga event/sittningar för sektionens medlemmar
➢ Medverka på studiemiljökommitténs möten
➢ Medverka i studiesociala utskottets möten

Utbildningsbevakare
Utbildningsbevakaren är den som ser till att de regler som gäller utbildningens utformning följs samt tar emot studentärenden från studenter inom utbildningsområdet. Personen ska själv i största möjliga mån lösa problem som ligger under styrdokumentet ”Studenters rättigheter och skyldigheter” men kan alltid söka hjälp hos Luleå Studentkårs ledningsgrupps utbildningsansvariga.
Kort kan man sammanfatta utbildningsbevakarens ansvar till att:
➢ Ta emot och lösa studentärenden som täcks av ”Studenters rättigheter och
skyldigheter”
➢ Ta emot och vidarebefordra studentärenden som personen själv inte kan lösa till
utbildningsutvecklaren
➢ Medverka i utbildningsutskottets möten

ÖVRIGA POSTER

Internrevisor
Granskar styrelsens interna arbete.

Kårfullmäktigeledamöter
Arbetsbeskrivning uppdateras…

Kontakta oss om du vill veta mer om hur det är att engagera sig inom SNS och håll utkik på vår facebooksida om när vi rekryterar studenter till posterna.